POMODORO #{{vm.timer.finished + 1}}
Nghỉ ngắn
Nghỉ dài
{{vm.timer.timeLeft | timer:'m'}} : {{vm.timer.timeLeft | timer:'s'}}
{{vm.timer.todo.description}}

CÔNG VIỆC  · {{vm.todos.length}}


{{todo.category}}
{{todo.description}}
{{todo.endTime | getTime}}

Không có việc nào còn tồn đọng

Chúc mừng bạn đã hoàn thành tất cả các công việc

CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG NGÀY  · {{vm.doneToDos.length}}

Loại việc
Việc

{{todo.category}}
{{todo.description}}
{{todo.endTime | getTime}}